top of page

Group

Public·53 members

Finansijsko Racunovodstvo Knjiga PDF Download - Sve što trebate znati o računovodstvu


Finansijsko Racunovodstvo Knjiga PDF Download - Sve Åto trebate znati o raÄunovodstvu
Finansijsko raÄunovodstvo je grana raÄunovodstva koja se bavi prikupljanjem, obradom i prezentiranjem finansijskih podataka o poslovanju pravnih lica. Finansijsko raÄunovodstvo ima za cilj da pruÅi informacije o finansijskom poloÅaju, uspehu i tokovima novca pravnih lica korisnicima koji nisu u neposrednom odnosu sa njima, kao Åto su investitori, kreditori, poreska uprava, regulatorna tela i javnost.
finansijsko racunovodstvo knjiga pdf downloadAko Åelite da nauÄite viÅe o finansijskom raÄunovodstvu, jedan od naÄina je da proÄitate neku od kvalitetnih knjiga na tu temu. Knjige o finansijskom raÄunovodstvu vam mogu pomoÄi da steknete teorijska znanja i praktiÄne veÅtine koje su potrebne za razumevanje i primenu raÄunovodstvenih standarda i propisa, kao i za analizu i tumaÄenje finansijskih izveÅtaja.


MeÄutim, knjige o finansijskom raÄunovodstvu mogu biti skupe ili teÅko dostupne u Åtampanom obliku. Zato vam predlaÅemo da iskoristite moguÄnost da ih preuzmete u PDF formatu sa interneta. PDF format vam omoguÄava da Äitate knjige na bilo kom ureÄaju koji podrÅava taj format, kao Åto su raÄunari, tableti ili mobilni telefoni. TakoÄe, PDF format vam omoguÄava da lako pretraÅujete, oznaÄavate i Åtampate delove knjige koji vas zanimaju.


U nastavku Äemo vam predstaviti neke od najboljih knjiga o finansijskom raÄunovodstvu koje moÅete preuzeti u PDF formatu sa interneta. Ove knjige su napisane od strane renomiranih autora i profesora sa prestiÅnih fakulteta i institucija. Ove knjige su namenjene studentima ekonomije i raÄunovodstva, ali i svima koji Åele da proÅire svoje znanje o finansijskom raÄunovodstvu.


Finansijsko RaÄunovodstvo - Knjiga PDF
Ova knjiga je napisana od strane Senahida DurakoviÄa, profesora na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Knjiga je namenjena studentima koji sluÅaju predmet Finansijsko raÄunovodstvo na tom fakultetu, ali i svima koji Åele da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i principima finansijskog raÄunovodstva. Knjiga sadrÅi 179 stranica i obuhvata sledeÄe teme:


 • Zalihe proizvodnje u toku i gotovih proizvoda • RaÄunovodstvo trgovinskih preduzeÄa • RaÄunovodstvo troÅkova • RaÄunovodstvo kapitala i rezerviRaÄunovodstvo dobiti i gubitka</li


Finansijsko RaÄunovodstvo Kata Skaric Jovanovic 2008 PDF
Ova knjiga je napisana od strane Kate Skaric-Jovanovic, profesorke na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Knjiga je namenjena studentima koji sluÅaju predmet Finansijsko raÄunovodstvo na tom fakultetu, ali i svima koji Åele da prodube svoje znanje o finansijskom raÄunovodstvu. Knjiga sadrÅi 412 stranica i obuhvata sledeÄe teme:


 • Osnovni pojmovi finansijskog raÄunovodstva • Finansijski izveÅtaji • Analiza finansijskih izveÅtaja • MeÄunarodni raÄunovodstveni standardi • RaÄunovodstvo nefinansijskih preduzeÄa • RaÄunovodstvo finansijskih preduzeÄa • RaÄunovodstvo javnog sektora • RaÄunovodstvo neprofitnih organizacija • Konsolidacija finansijskih izveÅtaja • Revizija finansijskih izveÅtajaKnjiga je napisana na jasan i razumljiv naÄin, uz brojne primere i zadatke za veÅbanje. Knjiga takoÄe prati najnovije promene i trendove u oblasti finansijskog raÄunovodstva, posebno u vezi sa usklaÄivanjem sa meÄunarodnim raÄunovodstvenim standardima.


Finansijsko RaÄunovodstvo - Skripta PDF
Ova skripta je napisana od strane profesora i asistenata sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Skripta je namenjena studentima koji sluÅaju predmet Finansijsko raÄunovodstvo na tom fakultetu, ali i svima koji Åele da se upoznaju sa osnovama finansijskog raÄunovodstva. Skripta sadrÅi 26 stranica i obuhvata sledeÄe teme:


 • Pojam i ciljevi finansijskog raÄunovodstva • Finansijski izveÅtaji i njihovi korisnici • Bilans stanja i bilans uspeha • RaÄun novÄanih tokova i bilans uspeha po funkcijama • Kapital i rezerve • Zalihe i troÅkovi prodate robe • PotraÅivanja i obaveze • Nematerijalna imovina i amortizacija • Materijalna imovina i amortizacija • Finansijska imovina i prihodi od kamataSkripta je napisana na jednostavan i pregledan naÄin, uz koriÅÄenje tabela i grafikona. Skripta takoÄe pruÅa osnovne informacije o meÄunarodnim raÄunovodstvenim standardima i njihovom znaÄaju za finansijsko raÄunovodstvo.


Nadamo se da vam je ovaj Älanak bio koristan i da ste pronaÅli knjigu o finansijskom raÄunovodstvu koja vam odgovara. Ako Åelite da preuzmete neku od ov e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page